Webáruház készítés,webáruház ingyen, webshop ingyen
 
 
     Kezdőlap  |   WEBÁRUHÁZAK  |   Regisztráció  |   Kosaram  |   Kapcsolat  |
E-mail: Jelszó:
27111397 | Propán gázpalack 20.00 Kg.

Propán gázpalack 20.00 Kg.
BIZTONSÁGI ADATLAP KIADÁS IDŐPONTJA: 2004. SZEPTEMBER
1) Meghatározás:
Kereskedelmi név: Propán.
Gyártó cég neve: MOL Rt. US Üzletcsoport, Hazai Termelés – Tárolási Üzletág, Szegedi Bányászati Üzem.
Cím, telefon, fax: Szeged 6701 Pf. 37, Tel.: (06)-62-421-088, Fax: (06)-62-315-555.
Importáló cég neve: PRIMAGAZ CENTRAL EUROPE GES.M.B.H.
Cím, telefon, fax: A-1010 Wien, Salztorgasse 2/5, Tel.: (43)-1-532-0546, Fax: (43)-1-532-1517.
Forgalmazó cég neve: PRÍMAGÁZ HUNGÁRIA IPARI ÉS KERESKEDELMI Rt.
Cím, telefon, fax: Budapest, Irinyi J. u. 4-20., Tel.: (06 1) 209 9900, Fax: (06 1) 2009 9999.
Veszély esetén: Prímagáz Töltőüzemek.

2) Összetétel és információ az alkotórészekről:
Alkotórészek: Döntően propánból (C3H8) álló szagosított gázelegy, amelyben a propán mennyisége min. 95 m%. Kis mennyiségben tartalmazhat propilént, butánt, butilént és pentánokat, valamint szagosí-tó anyagot (etilmerkaptán v. tetrahidrotiofén v. dimetil-szulfid).

Besorolás: Rendkívül gyúlékony cseppfolyósított gáz.

3) Veszélyesség szerinti besorolás:
F+ Rendkívül gyúlékony cseppfolyós gáz, amelynek szabadba jutásakor gyorsan nagy mennyiségű hideg köd és robbanóképes levegő-gőz keverék képződik.

CAS szám: 74-98-6 EU szám: UN 1965 EINECS No.: 2008279
Lehetséges káros hatások:
Szem: A cseppfolyósított vagy nyomás alatti gázzal érintkező szemen fagyás keletkezhet.
Bőr: A cseppfolyósított vagy nyomás alatti gázzal érintkező bőrfelületen fagyás keletkezhet.
Belélegzés: A belégzés orr és torokirritációt, fejfájást, émelygést, hányást, szédülést, eufóriát, kábulatot okoz-hat. Rosszul szellőzött és zárt helységben eszméletvesztés és a lélegzés leállása következhet be.

4) Elsősegélynyújtás:
Szem: Szembe kerülés esetén a bő, langyos vizes öblítést azonnal el kell kezdeni, és folytatni kell mind-addig, amíg a szem magától ki nem nyílik. Ezután a szemhéjakat a szem felszínétől eltartva foly-tatni kell az öblítést 10-15 percen keresztül.
A szemhéjakat erőszakkal szétfeszíteni tilos, mivel ez a retina leszakadását is előidézheti. Fordul-junk azonnal orvoshoz.
Bőr: Fagyás esetén azonnal merítse az érintett testrészt langyos vagy enyhén meleg vízbe és tartsa bemerítve, amíg a vérkeringés visszatér. A megfagyott testrészeket nem szabad dörzsölni, hanem steril kötszerrel kell befedni.
Lenyelés: Gyakorlatilag nem fordulhat elő, mivel standard hőmérsékleten és nyomáson az anyag gáznemű.

Belégzés: Azonnal ki kell vinni az érintett személyt gázmentes helyre. Pihenjen és ne hagyják lehűlni. Ha a lélegzés leállt vagy kihagy mesterséges lélegeztetést kell alkalmazni. Sürgősséggel hívni kell a mentőket.
Egyéb követelmények: A sérültet friss levegőre kell vinni, kényelmes helyzetbe kell lefektetni, szoros ruhadarab-ját meg kell lazítani. A szennyezett ruhadarabokat, cipőt, harisnyát azonnal le kell húzni és el kell távolítani.
A szennyezett testrészeket bő melegvízzel le kell mosni.
Légzés leállása esetén mesterséges lélegeztetést kell alkalmazni.
A baleset helyszínére orvost kell hívni. Eszméletvesztés esetén rögzített oldalfekvésbe kell helyezni és így szállítani.


5) Tűzveszélyesség:

Tűzveszélyességi osztály: I.
Tűzveszélyességi fokozat: “A”.
Lobbanáspont: -104 °C (zárttéri).
Hanzcem kód: 2 WE
MAK érték: MK 2300 mg/m3, M-III, V-B

Intézkedések tűz esetén:
 A nem érintett személyeket széliránnyal szemben el kell távolítani, Tűzoltóságot riasztani. Kisebb tüzek esetén porraloltó készüléket használhatunk.
 Ha biztonságosan megtehető, akkor zárjuk el a tartály szelepét, és hagyjuk a tüzet kiégni. Ha nem lehet a gáz utánpótlását megszüntetni, akkor hagyjuk égni. Egyidejűleg hűtsük a szomszédos tárolót(kat) vagy palackot(kat) vízsugárral.
 Kerüljük el a gőz felhalmozódását, mert robbanóképes elegy képződhet. A robbanóképes gőzfelhő vándorolhat, berobbanhat, visszaéghet. Vízpermetet használhatunk a gőzfelhő szétoszlatására.

A biztonsági övezetben légzőkészüléket és teljes védőruházatot kell felvenni.

6) Óvintézkedés baleset esetén:
A nem érintett személyeket széliránnyal szemben kell eltávolítani.
A veszélykörben a motort le kell állítani, a gyújtást ki kell kapcsolni, nyílt láng használata és a dohányzás tilos. Gyújtószikrát okozó villamos készülékek és kapcsoló nem működtethető. Szellőztessük a helységet.
Légzőkészüléket és teljes védőruházatot kell felvenni.
Vágjuk el a szivárgás helyének gázutánpótlását, ha biztonságosan megtehető.
Vízpermettel oszlassuk szét a gőzfelhőt.
Fedjük le a csatornahálózat nyílásait, ha lehetséges, mert a pébégáz bejutása esetén robbanásveszély jön létre.

Ha nagyobb mennyiségű anyag jutott a szabadba, akkor biztonsági övezetet kell kialakítani, és mérlegelni kell a katasztrófa riadó elrendelését. Az illetékes hatóságokat értesíteni kell. Szárazföldön a veszélyeztetett területet ki kell üríteni, vízi utakon hajózási tilalmat kell elrendelni.

7) Kezelés és tárolás:
Zárt rendszerben, a vonatkozó biztonsági előírásoknak megfelelően.
Kezelés:
A pébé gázpalackokból tervezésük szerint folyadék, vagy gőzfázis elvétele lehetséges. Gőzfázisú elvétel esetén a palack álló helyzetben kell legyen. Folyadékfázisú elvétel esetén a palackon jelzett pozícióban kell használni.
A termék folyadékfázisú töltése/lefejtése közben arcvédő és vízhatlan gumikesztyű használata ajánlott.
Megfelelő szellőztetéssel elkerülhető a magas koncentrációjú gőz belégzésének veszélye.

Tárolás:
A terméket erre a célra tervezett palackban, tartályban, vagy más nyomástartó rendszerben kell tárolni.
A terméket ajánlott elkülöníteni oxidáló gázoktól vagy egyéb tárolt oxidánsoktól.
A csőhálózat és a kiszolgáló berendezések erre a célra tervezettek legyenek, és legyenek elektromosan összeköt-ve és földelve a statikus feltöltődés megakadályozása végett.

Referencia:
189/2000 (XI. 8.) Kormányrendelet, 44/2000 (XII. 27.) EüM rendelet, 14/1998. (XI.27.) GM rendelet a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról8) Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei:

Zárt, szivárgásmentes rendszer.

A terméket illetően a következő koncentráció-határértékek lettek kijelölve az MSZ 21862-1:75 szerint:
Átlagkoncentráció határértéke: 300 mg/m3,
Csúcskoncentráció határértéke: 900 mg/m3.

MAK szám: MK 2300 mg/m3, M-III, V-B

Munkahelyi egészségügyi előírások: Élelmiszerektől tartsuk távol!
Munka közben étkezni, inni, dohányozni tilos!
Lángmentesített ill. pamut védőruházat viselése kötelező.

Szellőzés: Jól szellőztethető helyen használjuk a terméket.
A helyi szellőzést felhasználva ellenőrizzük, hogy a mért koncentráció a határértékek alatt van.
Légzőszervek védelme: Ajánlott védőeszköz használata, ha magas gázkoncentráció veszélye áll fenn.
Kéz védelme: Folyadékfázissal való érintkezés esetén gumikesztyű használata.
Szem védelme: Védőszemüveg vagy arcvédő használata a folyadékfázisú termék kezelése során.
Bőr védelme: Biztonsági csizma vagy cipő a palackok kezelésénél.
Hosszúujjú védőruha használata a veszélynek kitett bőrfelület lefedése érdekében.

9) Fizikai és kémiai tulajdonságok:

Halmazállapot: cseppfolyósított gáz.
Szín: színtelen.
Szag: szagtalan (szagosító szer hozzáadásával biztosított jellegzetes gáz szaga).
Forráspont: - 42 °C.
Olvadáspont: - 186 °C.
Robbanási határértékek: 2,1 … 9,5 tf % levegőben.
Öngyulladási hőmérséklet: 450 °C.
Gőznyomás: max. 1450 KPa, 40 °C, MSZ 1601 szerint.
Relatív gőzsűrűség (levegő=1): 1,5 15 °C-on.
Folyadéksűrűség: 500 … 510 kg/m3, 15 °C, MSZ 1601 szerint.
Oldhatóság vízben: gyakorlatilag oldhatatlan.

10) Stabilitás és reakciókészség:

Stabilitás: Levegővel robbanóképes keveréket formálhat.
Összeférhetetlenség: A propán erős oxidáló szerekkel hevesen reagál (peroxid, műanyagok, klór-dioxid, salétromsav).
Veszélyes bomlástermékek: Normális esetben széndioxid, kevés oxigén esetén szénmonoxid.

11) Toxikológiai adatok:
Szemsérülés: Gáz esetén nincs.
Bőrrel való érintkezés: Gáz esetén nincs
Belélegzés: Meghatározatlan.
Rákkeltő hatás: Nincs ismert hatás.
Mutációs hatás (öröklődő fejlődési rendellenességet okozó hatás): Nincs ismert hatás.
Teratogenitás (nem tovább öröklődő rendellenességet okozó hatás): Nincs ismert hatás.12) Ökotoxicitás:
Nincs ismert élő szervezetet károsító hatása.
Atmoszférikus körülmények között a propán fotodegradál.
Vízi organizmusokra való hatása nem ismert.

13) Hulladékkezelés, ártalmatlanítás:
Ne ürítsük ki olyan helyen a terméket, ahol a levegővel elegyedve robbanóképes keveréket alkothat.
Ártalmatlanítása ellenőrzött elégetéssel történik.

14) Szállításra vonatkozó előírások:
UN szám: UN 1965
Osztály: 2
Szállítási besorolás: 2F (Cseppfolyósított gyúlékony gáz)
Hazchem kód: 2WE.
ADR/RID: Szénhidrogén-gázkeverék, cseppfolyósított m. n. n. (C keverék), 2.1
LATA/ICAO: Class 2.

15) Szabályozási információk:
Termék címke: F+ Rendkívül gyúlékony. Veszélyt jelző címke:
“Risk” és “Safety” mondatok: R 13: Rendkívül gyúlékony folyékony gáz.
S 2: Gyermekek kezébe nem kerülhet.
S 9: A palack jól szellőztethető helyen tartandó.
S 16: Gyújtóforrástól távol tartandó – Tilos a dohányzás.
S 33: A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell.
Hivatkozások: ADR, RID, 189/2000 (XI. 8.) Kormányrendelet, 44/2000 (XII. 27.) EüM rendelet, 14/1998. (XI.27.) GM rendelet a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról

16) Egyéb információk:
Egyéb technikai és biztonságtechnikai kérdésekkel forduljon a PRÍMAGÁZ Rt.-hez.
Cím: 1117 Budapest, Irinyi J. u. 4-20, tel.: (06 1) 209 9900, fax.: (06 1) 209 9999,
vagy a PRÍMAGÁZ Rt. töltőüzemeihez.Propán gázpalack 20.00 Kg.
Eladási ára Mennyiség
11 799.57 Ft / db

Ezt a terméket eddig 1851 alkalommal tekintették meg.Megtakarítás cégeknek!
VoIP megoldásainkkal vonalanként, évi 45,000 Ft-ot takaríthat meg!
http://www.voipnetwork.hu
Vizitúra a Felső-Tiszán!
Csajozás, pasizás, bulizás a parton! Vízitúra a Tiszán és a Túr folyón
http://www.fodorsport.hupalackosgaz Propán gázpalack 20.00 Kg. rep
BIZTONSÁGI ADATLAP KIADÁS IDŐPONTJA: 2004. SZEPTEMBER1) Meghatározás:Kereskedelmi név: Propán.Gyártó cég neve: MOL Rt. US Üzletcsoport, Hazai Termelés – Tárolási Üzletág, Szegedi Bányászati Üzem.Cím, telefon, fax: Szeged 6701 Pf. 37, Tel.: (06)-62-421-088, Fax: (06)-62-315-555.Importáló cég neve: PRIMAGAZ CENTRAL EUROPE GES.M.B.H. Cím, telefon, fax: A-1010 Wien, Salztorgasse 2/5, Tel.: (43)-1-532-0546, Fax: (43)-1-532-1517.Forgalmazó cég neve: PRÍMAGÁZ HUNGÁRIA IPARI ÉS KERESKEDELMI Rt.Cím, telefon, fax: Budapest, Irinyi J. u. 4-20., Tel.: (06 1) 209 9900, Fax: (06 1) 2009 9999.Veszély esetén: Prímagáz Töltőüzemek.2) Összetétel és információ az alkotórészekről:Alkotórészek: Döntően propánból (C3H8) álló szagosított gázelegy, amelyben a propán mennyisége min. 95 m%. Kis mennyiségben tartalmazhat propilént, butánt, butilént és pentánokat, valamint szagosí-tó anyagot (etilmerkaptán v. tetrahidrotiofén v. dimetil-szulfid).Besorolás: Rendkívül gyúlékony cseppfolyósított gáz.3) Veszélyesség szerinti besorolás:F+ Rendkívül gyúlékony cseppfolyós gáz, amelynek szabadba jutásakor gyorsan nagy mennyiségű hideg köd és robbanóképes levegő-gőz keverék képződik.CAS szám: 74-98-6 EU szám: UN 1965 EINECS No.: 2008279Lehetséges káros hatások:Szem: A cseppfolyósított vagy nyomás alatti gázzal érintkező szemen fagyás keletkezhet.Bőr: A cseppfolyósított vagy nyomás alatti gázzal érintkező bőrfelületen fagyás keletkezhet.Belélegzés: A belégzés orr és torokirritációt, fejfájást, émelygést, hányást, szédülést, eufóriát, kábulatot okoz-hat. Rosszul szellőzött és zárt helységben eszméletvesztés és a lélegzés leállása következhet be.4) Elsősegélynyújtás:Szem: Szembe kerülés esetén a bő, langyos vizes öblítést azonnal el kell kezdeni, és folytatni kell mind-addig, amíg a szem magától ki nem nyílik. Ezután a szemhéjakat a szem felszínétől eltartva foly-tatni kell az öblítést 10-15 percen keresztül. A szemhéjakat erőszakkal szétfeszíteni tilos, mivel ez a retina leszakadását is előidézheti. Fordul-junk azonnal orvoshoz.Bőr: Fagyás esetén azonnal merítse az érintett testrészt langyos vagy enyhén meleg vízbe és tartsa bemerítve, amíg a vérkeringés visszatér. A megfagyott testrészeket nem szabad dörzsölni, hanem steril kötszerrel kell befedni.Lenyelés: Gyakorlatilag nem fordulhat elő, mivel standard hőmérsékleten és nyomáson az anyag gáznemű.Belégzés: Azonnal ki kell vinni az érintett személyt gázmentes helyre. Pihenjen és ne hagyják lehűlni. Ha a lélegzés leállt vagy kihagy mesterséges lélegeztetést kell alkalmazni. Sürgősséggel hívni kell a mentőket.Egyéb követelmények: A sérültet friss levegőre kell vinni, kényelmes helyzetbe kell lefektetni, szoros ruhadarab-ját meg kell lazítani. A szennyezett ruhadarabokat, cipőt, harisnyát azonnal le kell húzni és el kell távolítani. A szennyezett testrészeket bő melegvízzel le kell mosni.Légzés leállása esetén mesterséges lélegeztetést kell alkalmazni.A baleset helyszínére orvost kell hívni. Eszméletvesztés esetén rögzített oldalfekvésbe kell helyezni és így szállítani. 5) Tűzveszélyesség:Tűzveszélyességi osztály: I.Tűzveszélyességi fokozat: “A”.Lobbanáspont: -104 °C (zárttéri).Hanzcem kód: 2 WEMAK érték: MK 2300 mg/m3, M-III, V-BIntézkedések tűz esetén: A nem érintett személyeket széliránnyal szemben el kell távolítani, Tűzoltóságot riasztani. Kisebb tüzek esetén porraloltó készüléket használhatunk. Ha biztonságosan megtehető, akkor zárjuk el a tartály szelepét, és hagyjuk a tüzet kiégni. Ha nem lehet a gáz utánpótlását megszüntetni, akkor hagyjuk égni. Egyidejűleg hűtsük a szomszédos tárolót(kat) vagy palackot(kat) vízsugárral. Kerüljük el a gőz felhalmozódását, mert robbanóképes elegy képződhet. A robbanóképes gőzfelhő vándorolhat, berobbanhat, visszaéghet. Vízpermetet használhatunk a gőzfelhő szétoszlatására.A biztonsági övezetben légzőkészüléket és teljes védőruházatot kell felvenni.6) Óvintézkedés baleset esetén:A nem érintett személyeket széliránnyal szemben kell eltávolítani.A veszélykörben a motort le kell állítani, a gyújtást ki kell kapcsolni, nyílt láng használata és a dohányzás tilos. Gyújtószikrát okozó villamos készülékek és kapcsoló nem működtethető. Szellőztessük a helységet.Légzőkészüléket és teljes védőruházatot kell felvenni.Vágjuk el a szivárgás helyének gázutánpótlását, ha biztonságosan megtehető.Vízpermettel oszlassuk szét a gőzfelhőt.Fedjük le a csatornahálózat nyílásait, ha lehetséges, mert a pébégáz bejutása esetén robbanásveszély jön létre.Ha nagyobb mennyiségű anyag jutott a szabadba, akkor biztonsági övezetet kell kialakítani, és mérlegelni kell a katasztrófa riadó elrendelését. Az illetékes hatóságokat értesíteni kell. Szárazföldön a veszélyeztetett területet ki kell üríteni, vízi utakon hajózási tilalmat kell elrendelni.7) Kezelés és tárolás:Zárt rendszerben, a vonatkozó biztonsági előírásoknak megfelelően.Kezelés:A pébé gázpalackokból tervezésük szerint folyadék, vagy gőzfázis elvétele lehetséges. Gőzfázisú elvétel esetén a palack álló helyzetben kell legyen. Folyadékfázisú elvétel esetén a palackon jelzett pozícióban kell használni.A termék folyadékfázisú töltése/lefejtése közben arcvédő és vízhatlan gumikesztyű használata ajánlott.Megfelelő szellőztetéssel elkerülhető a magas koncentrációjú gőz belégzésének veszélye.Tárolás:A terméket erre a célra tervezett palackban, tartályban, vagy más nyomástartó rendszerben kell tárolni.A terméket ajánlott elkülöníteni oxidáló gázoktól vagy egyéb tárolt oxidánsoktól.A csőhálózat és a kiszolgáló berendezések erre a célra tervezettek legyenek, és legyenek elektromosan összeköt-ve és földelve a statikus feltöltődés megakadályozása végett. Referencia:189/2000 (XI. 8.) Kormányrendelet, 44/2000 (XII. 27.) EüM rendelet, 14/1998. (XI.27.) GM rendelet a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról 8) Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei:Zárt, szivárgásmentes rendszer.A terméket illetően a következő koncentráció-határértékek lettek kijelölve az MSZ 21862-1:75 szerint:Átlagkoncentráció határértéke: 300 mg/m3,Csúcskoncentráció határértéke: 900 mg/m3.MAK szám: MK 2300 mg/m3, M-III, V-BMunkahelyi egészségügyi előírások: Élelmiszerektől tartsuk távol! Munka közben étkezni, inni, dohányozni tilos! Lángmentesített ill. pamut védőruházat viselése kötelező.Szellőzés: Jól szellőztethető helyen használjuk a terméket. A helyi szellőzést felhasználva ellenőrizzük, hogy a mért koncentráció a határértékek alatt van.Légzőszervek védelme: Ajánlott védőeszköz használata, ha magas gázkoncentráció veszélye áll fenn.Kéz védelme: Folyadékfázissal való érintkezés esetén gumikesztyű használata.Szem védelme: Védőszemüveg vagy arcvédő használata a folyadékfázisú termék kezelése során.Bőr védelme: Biztonsági csizma vagy cipő a palackok kezelésénél. Hosszúujjú védőruha használata a veszélynek kitett bőrfelület lefedése érdekében.9) Fizikai és kémiai tulajdonságok:Halmazállapot: cseppfolyósított gáz.Szín: színtelen.Szag: szagtalan (szagosító szer hozzáadásával biztosított jellegzetes gáz szaga).Forráspont: - 42 °C.Olvadáspont: - 186 °C.Robbanási határértékek: 2,1 … 9,5 tf % levegőben.Öngyulladási hőmérséklet: 450 °C.Gőznyomás: max. 1450 KPa, 40 °C, MSZ 1601 szerint.Relatív gőzsűrűség (levegő=1): 1,5 15 °C-on.Folyadéksűrűség: 500 … 510 kg/m3, 15 °C, MSZ 1601 szerint.Oldhatóság vízben: gyakorlatilag oldhatatlan.10) Stabilitás és reakciókészség:Stabilitás: Levegővel robbanóképes keveréket formálhat.Összeférhetetlenség: A propán erős oxidáló szerekkel hevesen reagál (peroxid, műanyagok, klór-dioxid, salétromsav).Veszélyes bomlástermékek: Normális esetben széndioxid, kevés oxigén esetén szénmonoxid.11) Toxikológiai adatok:Szemsérülés: Gáz esetén nincs.Bőrrel való érintkezés: Gáz esetén nincsBelélegzés: Meghatározatlan.Rákkeltő hatás: Nincs ismert hatás.Mutációs hatás (öröklődő fejlődési rendellenességet okozó hatás): Nincs ismert hatás.Teratogenitás (nem tovább öröklődő rendellenességet okozó hatás): Nincs ismert hatás. 12) Ökotoxicitás:Nincs ismert élő szervezetet károsító hatása.Atmoszférikus körülmények között a propán fotodegradál.Vízi organizmusokra való hatása nem ismert.13) Hulladékkezelés, ártalmatlanítás:Ne ürítsük ki olyan helyen a terméket, ahol a levegővel elegyedve robbanóképes keveréket alkothat.Ártalmatlanítása ellenőrzött elégetéssel történik.14) Szállításra vonatkozó előírások:UN szám: UN 1965Osztály: 2Szállítási besorolás: 2F (Cseppfolyósított gyúlékony gáz)Hazchem kód: 2WE.ADR/RID: Szénhidrogén-gázkeverék, cseppfolyósított m. n. n. (C keverék), 2.1LATA/ICAO: Class 2.15) Szabályozási információk:Termék címke: F+ Rendkívül gyúlékony. Veszélyt jelző címke:“Risk” és “Safety” mondatok: R 13: Rendkívül gyúlékony folyékony gáz.S 2: Gyermekek kezébe nem kerülhet.S 9: A palack jól szellőztethető helyen tartandó.S 16: Gyújtóforrástól távol tartandó – Tilos a dohányzás. S 33: A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell.Hivatkozások: ADR, RID, 189/2000 (XI. 8.) Kormányrendelet, 44/2000 (XII. 27.) EüM rendelet, 14/1998. (XI.27.) GM rendelet a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról16) Egyéb információk:Egyéb technikai és biztonságtechnikai kérdésekkel forduljon a PRÍMAGÁZ Rt.-hez.Cím: 1117 Budapest, Irinyi J. u. 4-20, tel.: (06 1) 209 9900, fax.: (06 1) 209 9999,vagy a PRÍMAGÁZ Rt. töltőüzemeihez.
Vásároljon most! Propán gázpalack 20.00 Kg. (27111397) 11 799.57,- Ft
Cikkszám: 27111397
Ár: 11799.57 ,- Ft
Állapot: új

Propán gázpalack 20.00 Kg. értékelése: 5 az 5-ből, 590 osztályzat alapján.Loading
Copyright (c) 2007-2011. VNM Távközlési Zrt. | Webáruház készítés | Copyright Morueco Kft. | ASZF Vásárlók részére
 
     
Webáruház készítés,webáruház ingyen, webshop ingyen